messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
แบบวัดการรับรู้ EIT 2567
ITA 2024
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง [12 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2567[9 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[2 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพรมเช็ดเท้า หมู่ที่ 9[30 มกราคม 2567]
 
volume_down ประกาศทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview137

volume_down ประชาสัมพันธ์-ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาประดู่ หมู่ 6 - นานาล หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง จำนวน 7 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
check_circle page facebook อบต.คำครั่ง
https://www.facebook.com/comecrung

https://www.facebook.com/comecrung
https://www.facebook.com/comecrung

บุคลากรภายใน
check_circle ผู้บริหารองค์กร
นางทัศนีย์ สีดา
นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0861429983
นางทัศนีย์ สีดา
นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0861429983
นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา
ปลัด อบต.คำครั่ง
โทร : 0818799292
นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา
ปลัด อบต.คำครั่ง
โทร : 0818799292
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

สถิติ sitemap
วันนี้ 147
เดือนนี้1,644
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)30,766
ทั้งหมด 230,711


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง