info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 178
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [2 สิงหาคม 2564]
รับมอบรถยนต์ใช้ในการรับ-ส่ง ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [30 กรกฎาคม 2564]
โครงการ”หมู่บ้านจัดการคุณภาพชีวิตสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 5 กลุ่มวัย หมู่ 5 [18 มิถุนายน 2564]
กำหนดการยืนแบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียมประจำปี 2564 [2 มกราคม 2564]
 
volume_down ประกาศทั่วไป
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102

volume_down ประชาสัมพันธ์-ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุก่อสร้างคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหนองคู หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview4
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
check_circle page facebook อบต.คำครั่ง
Facebook

language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0851565206
(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0851565206
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0850153892
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0850153892
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ