องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
public สภาพทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
สภาพทั่วไป 1. ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,750 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ม.1 - ม. 10 เขตการปกครองเป็น 10 หมู่บ้านดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 2 บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านนานวล หมู่ที่ 5 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านนาประดู่ หมู่ที่ 7 บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 8 บ้านบูรพา หมู่ที่ 9 บ้านนานวลใต้พัฒนา หมู่ที่ 10 บ้านดอนชี และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อพื้นที่ของตำบลกุดประทายและตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ทิศใต้ ติดต่อพื้นที่ของตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออก ติดต่อพื้นที่ของตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อพื้นที่ของตำพลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 2. สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 140 - 150 เมตร 3. สภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา และยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอาฝนและความชื้นเข้ามา ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน ดังต่อไปนี้ 1) ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมที่ก่อให้เกิดฝนตกทั่วประเทศ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,100-1,300 มิลิเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส 2) ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียส 3) ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนพัดมาจากทะเลจีนใต้ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียสและสูงสุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 4. โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการขั้นพื้นฐาน) 1) การคมนาคม เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งมีการคมนาคมติดต่อกับอำเภอต่างๆตำบลคำครั่ง ประกอบด้วย ถนนลาดยางจำนวน 3 สาย และถนนลูกรังจำนวน 8 สาย (การจัดเวทีชุมชนตำบลคำครั่ง, 7 มีนาคม 2550) ดังตารางที่ 3-1 2) ด้านการสาธารณูปโภคและการสื่อสาร 2.1. การไฟฟ้า การดำเนินกิจการ ไฟฟ้าให้กับประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในความรับผิดชอบและดำเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึง ข้อมูลการไฟฟ้า ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,000 หลังคาเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ 389 หลังคาเรือน 2.2. การประปา ระบบจำหน่ายน้ำประปา ของหมู่บ้านซึ่งก่อสร้างโดยหน่วยงาน รพช. , กรมทรัพยากรธรณี , กรมโยธาธิการ , องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน มีน้ำใช้ทุกหลังคาเรือน ข้อมูลการประปา ประจำปี 2550 ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 2,100 หลังคาเรือนหน่วยงานเจ้าของกิจการ ประปา ของส่วนท้องถิ่น - แห่ง ประปาภูมิภาค - แห่ง ประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง น้ำประปาที่ผลิตได้ จำนวน 100,000 ลิตร/วัน น้ำประปาที่ต้องการใช้ จำนวน 110,000 ลิตร/วัน แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา คือ ( / ) แหล่งน้ำใต้ดิน ( / ) แหล่งน้ำผิวดิน มีแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหรือไม่ ( ) ไม่มี ( / ) มี (ระบุ).............................................. 2.3 การโทรคมนาคม ระบบการสื่อสารที่มีให้บริการ เช่นโทรศัพท์ การไปรษณีย์โทรเลข และการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ดังต่อไปนี้ (1) การไปรษณีย์โทรเลข ใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอเดชอุดม ซึ่งอยู่ในความควบคุมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (2) โทรศัพท์ เครือข่ายโทรศัพท์ตำบลคำครั่ง มีตู้โทรศัพท์ชุมสายอำเภอเดชอุดมจำนวน 11 ตู้กระจายภายในตำบล ส่วนใหญ่ใช้งานไม่ได้เพราะชำรุดขาดการบำรุงรักษา 5. ด้านสังคม 1) ประชากร ปัจจุบันราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย ข้าราชการ ผู้ใช้แรงงาน โดยในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลคำครั่ง มีประชากรทั้งสิ้น 6,415 คน แยกเป็นประชากรชาย 3,257 คน ประชากรหญิง 3,158 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,479 ครัวเรือน 2) การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้พูดในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็น ภาษาอีสาน วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมอีสาน ในปัจจุบันมีโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ ข้อมูลการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา - แห่ง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 4 แห่ง เอกชน - แห่ง อื่นๆระบุ - แห่ง โรงเรียนระดับ,ศูนย์เด็กเล็ก รัฐบาล 4 แห่ง เอกชน - แห่ง โรงเรียนระดับประถม รัฐบาล 4 แห่ง เอกชน - แห่ง โรงเรียนระดับมัธยม รัฐบาล - แห่ง เอกชน - แห่ง วิทยาลัย รัฐบาล - แห่ง เอกชน - แห่ง สถานพักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬาท้องถิ่น 1 แห่ง สวนสาธารณะ - แห่ง อื่นๆ (ระบุ) 3) การศาสนา ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิทธพลของศาสนาจึงเข้ามามีบทบาทมากในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีวัดอยู่ในพื้นที่จำนวน 6 แห่ง - สำนักสงฆ์ 4) การสาธารณสุข มีสถานบริการด้านสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง สภาพความเป็นอยู่ ในด้านสุขภาพและอนามัยของราษฎรไม่ดีพอ ยังมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ข้อมูลสาธารณสุขตำบลคำครั่ง - ศูนย์บริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง ชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง - สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำตำบล จำนวน 143 คน ศักยภาพด้านบุคลากรของคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง การแบ่งส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็นสำนักและส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ รวมพนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 17 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 คน รวม 37 คน


× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง